THÔNG BÁO V/v Chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Để thực hiện thủ tục đăng ký trái phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch trái phiếu trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại VSDC và HNX, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong  (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Người sở hữu trái phiếu và Công ty cổ phần Xây dựng Số 1 Việt Phong - Tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu về việc chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu để làm thủ tục đăng ký trái phiếu tại VSDC với các thông tin chi tiết như sau:

THÔNG BÁO V/v Chốt danh sách Người sở hữu trái phiếu để đăng ký trái phiếu  tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam