Công bố thông tin định kỳ Quý 1/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong ngày 31/03/2022

“Công bố thông tin định kỳ Quý 1/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong ngày 31/03/2022”

3.2 Tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu

3.3 Tình hình sử dụng vốn trái phiếu VPJ