Công văn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong (TCPH) vv Thực hiện cam kết ngày 26/01/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Phong kính gửi công văn về việc Thực hiện cam kết Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Thanh Hà - Đá Nhảy tại Xã Thanh Thạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình như sau:

 1. Thông báo số 26.01 vv Thực hiện Cam kết Việt Phong_1

2. Công văn số 2501 VV thực hiện cam kết điều chỉnh TMĐT DA KDL Thanh Hà Đá Nhảy gửi Việt Phong_1

3. Văn bản đề nghị điều chỉnh TMĐT DA Khu du lịch nghỉ dường Thanh Hà Đá Nhảy_1