Thông tin Tiếp nhận hồ sơ Đăng ký điều chỉnh TMĐT KDL Nghỉ dưỡng Thanh Hà – Đá Nhảy của Sở KHĐT Tỉnh Quảng Bình ngày 28/03/2022

Thông tin Tiếp nhận hồ sơ Đăng ký điều chỉnh TMĐT KDL Nghỉ dưỡng Thanh Hà – Đá Nhảy của Sở KHĐT Tỉnh Quảng Bình ngày 28/03/2022

Phiếu tiếp nhận hồ sơ