Công bố thông tin định kỳ 6 tháng đầu năm 2022

1. Báo cáo tính hình Tài chính DN 30.06.2022 VPJCH2123001

2. Báo cáo tình hình thanh toán Gốc Lãi Trái phiếu 30.06.2022 VPJCH2123001

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu 30.06.2022 VPJCH2123001