TRIẾT LÝ KINH DOANH

Phương pháp giao tiếp: Horenso (Báo cáo, liên lạc, thảo luận)

screenshot_1640587871

 

Kế hoạch công việc: PDCA (Kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh)

screenshot_1640587881

 

Quan điểm 5S: 

screenshot_1640587888

 

Phương thức làm việc: 5W

screenshot_1640587894

 

Phương pháp phân tích: 4H

screenshot_1640587902